ထိရောက်သောရုံးခွဲစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

စထာပါနာလီမိတက် ရုံးခွဲများတွင် အသစ်ခန့်အပ်ပြီးသော ရုံးခွဲတာဝန်ခံများအတွက် ထိရောက်သောရုံးခွဲစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအား Certificate များ ချီးမြှင့်ပေးခြင်း။

Share this post