အစီရင်ခံစာများ

အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်ကိန်း

DescriptionFiscal YearDownload
Key Performance Indicator2022-2023View Document
Key Performance Indicator2021-2022View Document
Key Performance Indicator2020-2021View Document
Key Performance Indicator2019-2020View Document
Key Performance Indicator2019View Document
Key Performance Indicator2018-2019View Document
Key Performance Indicator
2017-2018View Document
Key Performance Indicator2016-2017View Document
Key Performance Indicator2015-2016View Document
Key Performance Indicator2014-2015View Document

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးညွှန်ကိန်း

DescriptionFiscal YearDownload
Operational Highlight2022-2023View Document
Operational Highlight2021-2022View Document
Operational Highlight2020-2021View Document
Operational Highlight2019-2020View Document
Operational Highlight2019View Document
Operational Highlight2018-2019View Document
Operational Highlight2017-2018View Document
Operational Highlight2016-2017View Document
Operational Highlight2015-2016View Document

ဘဏ္ဍာရေးညွှန်ကိန်း

DescriptionFiscal YearDownload
Financial Statement2022-2023View Document
Financial Statement2021-2022View Document
Financial Statement2020-2021View Document
Financial Statement2019-2020View Document
Financial Statement2019View Document
Financial Statement2018-2019View Document
Financial Statement2017-2018View Document
Financial Statement2016-2017View Document
Financial Statement2015-2016View Document
Financial Statement2014-2015View Document

စာရင်းစစ်ပြီးဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ

DescriptionFiscal YearDownload
Audited Financial Report2020-2021View Document
Audited Financial Report2019-2020View Document
Audited Financial Report2019View Document
Audited Financial Report2018-2019View Document
Audited Financial Report2017-2018View Document
Audited Financial Report2016-2017View Document
Audited Financial Report2015-2016View Document
Audited Financial Report2014-2015View Document

နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ

DescriptionYearDownload
blankAnnual Report2020-2021View Document
blankAnnual Report2019-2020View Document
blankAnnual Report2019View
blankAnnual Report2018-2019View
blankAnnual Report2017-2018View
blankAnnual Report2016-2017View