ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံမှုများ