သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာသင်တန်း

စထာပါနာလီမိတက် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်တွင် အသစ်ခန့်အပ်ပြီးသော ဝန်ထမ်းများအတွက် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာသင်တန်း ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၇ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ၊ ၁၀ ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်ရုံးချုပ်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေမှုများ။

Share this post