ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလှုပ်ရှားရေးခရီးလမ်း

ခိုင်မာတောင့်တင်းသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် လူတိုင်းငွေကြေး ဝန်ဆောင် မှု လက်လှမ်းမီရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူထုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ခိုင်မာတောင့်တင်းသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတခု တည်ဆောက်ရန် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်သူများ၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသင်းဝင်များ ကဲ့သို့ လုပ်ငန်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ပါဝင်မှုကိုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှုသည် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတွင် လူတိုင်းငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု ပိုမို…

Continue Readingဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလှုပ်ရှားရေးခရီးလမ်း